શ્રીમતી ડી.પી.મહાજન

આચાર્ય

ગમતી વાત :- સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિ, યોગ -પ્રાણાયામ, પ્રવાસ - પર્યટન શાળાકીય પ્રવૃતિ, શિક્ષણ કાર્ય, તેમજ ધાર્મિક પ્રવૃતિઓમાં રસ.