શ્રી જયેશભાઈ શશીકાન્ત દેસાઈ

આચાર્ય

ગુલાબબેન એમ. મોદી. સ્કૂલ અને મણિલાલ સી. મોદી હાઈસ્કૂલ,દેવગઢ બારીઆ.