શ્રી નવીનસિંહ ભાવસિંહ બારીયા

મદદનીશ શિક્ષક

ગુલાબબેન એમ. મોદી. સ્કૂલ અને મણિલાલ સી. મોદી હાઈસ્કૂલ,દેવગઢ બારીઆ.

શૈ. લાયકાત

:

નિમણૂક તારીખઃ

:

જન્મ તારીખ

:

બ્લડ ગ્રુપ

:

શૈક્ષણિક અનુંભવ

: