શ્રી દિગ્વિજયસિંહ ડિ. જાદવ

મદદનીશ શિક્ષક

ગુલાબબેન એમ. મોદી. સ્કૂલ અને મણિલાલ સી. મોદી હાઈસ્કૂલ,દેવગઢ બારીઆ.