શ્રીમતી કૃતિકાબેન વી. પરમાર

મદદનીશ શિક્ષિકા

ગુલાબબેન એમ. મોદી. સ્કૂલ અને મણિલાલ સી. મોદી હાઈસ્કૂલ,દેવગઢ બારીઆ.