શ્રીમતી કૈલાશબેન એ. બામણીયા

લાયબ્રેરીયન-ગ્રંથપાલ

ગુલાબબેન એમ. મોદી. સ્કૂલ અને મણિલાલ સી. મોદી હાઈસ્કૂલ,દેવગઢ બારીઆ.