શ્રી શૈલેશકુમાર જી. પરીખ

હેડ કર્લાક

ગુલાબબેન એમ. મોદી. સ્કૂલ અને મણિલાલ સી. મોદી હાઈસ્કૂલ,દેવગઢ બારીઆ.