શ્રી નરવતભાઈ એમ. રાઠવા

જુ.કલાર્ક

ગુલાબબેન એમ. મોદી. સ્કૂલ અને મણિલાલ સી. મોદી હાઈસ્કૂલ,દેવગઢ બારીઆ.