શ્રી ભરતભાઈ સંઘાડીયા

પટાવાળા

ગુલાબબેન એમ. મોદી. સ્કૂલ અને મણિલાલ સી. મોદી હાઈસ્કૂલ,દેવગઢ બારીઆ.