પુરસોત્તમ એમ. પટેલ

શિક્ષક

એમ એન્ડ પી હાઈસ્કૂલ

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

B.Com.M.Com.B.Ed.