શ્રી શ્રોફ અજયકુમાર નટવરલાલ

આચાર્ય

શૈક્ષણિક લાયકાત – બી.એસ.સી.
વ્યવસાયિક લાયકાત - બી.ઍડ્.
જન્મ તારીખ – 22-10-1970
શાળામાં દાખલ તારીખ – 15-12-1994
નિવૃતિ તારીખ – 21-10-2028
જાતિ – બિન પછાત
પગાર ધોરણ – 9300 થી 34800