શ્રી બારીઆ વજેસિંહ છગનભાઇ

જુનિયર ક્લાર્ક

શૈક્ષણિક લાયકાત – બી.એ.
જન્મ તારીખ – 01-06-1957
શાળામાં દાખલ તારીખ – 15-10-1980
નિવૃતિ તારીખ – 01-06-2015
જાતિ – બક્ષીપંચ
પગાર ધોરણ – 9300 થી 34800