શ્રી રાઠવા પુનાભાઇ વેલજીભાઇ

પટાવાળા

શૈક્ષણિક લાયકાત – એસ.એસ.સી.
જન્મ તારીખ – 05-07-1955
શાળામાં દાખલ તારીખ – 15-10-1980
નિવૃતિ તારીખ – 04-07-2015
જાતિ – એસ.ટી.
પગાર ધોરણ - 4440 થી 7440