શ્રી બારીઆ મહભાઇ ચંદ્રસિંહ

પટાવાળા

શૈક્ષણિક લાયકાત – ધોરણ – 7 પાસ
જન્મ તારીખ – 02-08-1961
શાળામાં દાખલ તારીખ – 05-01-1987
નિવૃતિ તારીખ – 01-08-2021
જાતિ – બક્ષીપંચ
પગાર ધોરણ – 4440 થી 7440