શ્રી ડામરીયા નાનસિંગભાઇ ભંગડાભાઇ

પટાવાળા

શૈક્ષણિક લાયકાત – ધોરણ 7 પાસ
જન્મ તારીખ – 02-04-1973
શાળામાં દાખલ તારીખ – 22-06-1995
નિવૃતિ તારીખ – 01-04-2033
જાતિ – એસ.ટી.
પગાર ધોરણ – 4440 થી 7440