શ્રી ચૌહાણ સવજીભાઇ રતનસિંહ

મ. શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત – બી.એ.
વ્યવસાયિક લાયકાત – બી.ઍડ્.
જન્મ તારીખ – 01-04-1957
શાળામાં દાખલ તારીખ – 01-06-1984
નિવૃતિ તારીખ – 01-04-2015
જાતિ – એસ.ટી.
પગાર ધોરણ – 9300 થી 34800