શ્રી વળવી મગનભાઇ ધાર્યાભાઇ

ઉદ્યોગ શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત – બી.આર.એસ.
વ્યવસાયિક લાયકાત - જી.બી.ટી.સી.
જન્મ તારીખ – 03-01-1965
શાળામાં દાખલ તારીખ – 08-07-1991
નિવૃતિ તારીખ – 02-01-20૨3
જાતિ – એસ.ટી.
પગાર ધોરણ – 9300 થી 34800