શ્રી કિશોરી વિનોદકુમાર રણછોડભાઇ

મ. શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત – બી.એ.
વ્યવસાયિક લાયકાત – બી.ઍડ્.
જન્મ તારીખ – 01-07-1970
શાળામાં દાખલ તારીખ – 13-12-1993
નિવૃતિ તારીખ – 01-07-2028
જાતિ – એસ.ટી.
પગાર ધોરણ – 9300 થી 34800