શ્રી ચૌહાણ ઇન્દ્રસિંહ ચીમનસિંહ

મ. ઉદ્યોગ શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત – બી.એ.
વ્યવસાયિક લાયકાત – કૃષિ ડિપ્લોમા
જન્મ તારીખ – 01-06-1978
શાળામાં દાખલ તારીખ – 12-06-2000
નિવૃતિ તારીખ – 01-06-2036
જાતિ – એસ.ટી.
પગાર ધોરણ – 5200 થી 20200