શ્રી પટેલ હરિવદનભાઇ હરગોવિંદભાઇ

મ. શિક્ષક

શૈક્ષણિક લાયકાત – એમ.એ
વ્યવસાયિક લાયકાત - બી.ઍડ્
જન્મ તારીખ – 01-06-1958
શાળામાં દાખલ તારીખ – 22-01-2002
નિવૃતિ તારીખ – 01-06-2016
જાતિ – બિન પછાત
પગાર ધોરણ – 9300 થી 34800