શ્રી પટેલ જયવંત સિંહ લીમજીભાઇ

શિક્ષણ સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત – બી.એસ.સી.
વ્યવસાયિક લાયકાત – બી.ઍડ્.
જન્મ તારીખ – 17-04-1982
શાળામાં દાખલ તારીખ – 05-03-2005
નિવૃતિ તારીખ – 16-04-2040
જાતિ – બક્ષીપંચ
પગાર ધોરણ – 4000 ફિક્સ