શ્રી પરમાર રાજેશભાઇ મીઠાભાઇ

શિક્ષણ સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત – એમ.એ.
વ્યવસાયિક લાયકાત – બી.ઍડ્.
જન્મ તારીખ – 15-07-1979
શાળામાં દાખલ તારીખ – 05-03-2005
નિવૃતિ તારીખ – 14-07-2037
જાતિ – એસ.સી.
પગાર ધોરણ – 4000 ફિક્સ