શ્રી શુક્લ કેતૂલકુમાર પ્રવિણકુમાર

શિક્ષણ સહાયક

શૈક્ષણિક લાયકાત – એસ.એસ.સી.
વ્યવસાયિક લાયકાત – બી.ઍડ્.
જન્મ તારીખ – 22-07-1979
શાળામાં દાખલ તારીખ – 23-06-2006
નિવૃતિ તારીખ – 21-07-2037
જાતિ – બિન પછાત
પગાર ધોરણ – 3500 ફિક્સ