શ્રી ચૌહાણ નરેન્દ્રસિંહ ધમીરસિંહ

આચાર્યશ્રી

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા
નિમણુંક તારીખ :- 31/01/2009

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

10/10/1955

ખા.દા.તારીખ

:

08/12/1983

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગુજરાતી/સંસ્કૃત

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-