શ્રી મહેરા દિલિપભાઈ જગજીવનદાસ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

05/06/1967

ખા.દા.તારીખ

:

29/04/2003

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

અંગ્રેજી/ગુજરાતી

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી અંગ્રેજી