શ્રી કોળી મનહરસિંહ ભુરાભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

09/01/1981

ખા.દા.તારીખ

:

11/02/2004

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

હિન્દી/ઈતિહાસ

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-