શ્રીમતિ ડામોર વર્ષાબેન રમસુભાઈ

મદદનીશ શિક્ષકા

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

01/06/1977

ખા.દા.તારીખ

:

11/02/2004

જાતિ

:

એસ.ટી.

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

સ.વિદ્યા/ભૂગોળ

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-