શ્રી પટેલ અનિલકુમાર મોહનભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

05/01/1982

ખા.દા.તારીખ

:

23/08/2005

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગણિત/વિજ્ઞાન

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

4000 ફિકસ

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-