શ્રી પલાસ કલ્પેશકુમર કડકીયાભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

29/07/1983

ખા.દા.તારીખ

:

23/08/2005

જાતિ

:

એસ.ટી.

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

હિન્દી/સ.વિદ્યા

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

4000 ફિકસ

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-