શ્રીમતિ પટેલ લતાબેન ભુલાભાઈ

મદદનીશ શિક્ષકા

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

01/06/1971

ખા.દા.તારીખ

:

16/02/2006

જાતિ

:

અન્ય

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

સંસ્કૃત/ગુજરાતી

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

4000 ફિકસ

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-