શ્રી પટેલ મનોજકુમાર ભીખાભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

01/06/1971

ખા.દા.તારીખ

:

12/06/2003

જાતિ

:

અન્ય

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

સંસ્કૃત/હિન્દી

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

93-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી સંસ્કૃત