શ્રીમતિ હઠીલા રંજનબેન ગંગજીભાઈ

મદદનીશ શિક્ષકા

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

01/06/1965

ખા.દા.તારીખ

:

12/06/2003

જાતિ

:

એસ.ટી.

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

હિન્દી/ગુજરાતી

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી હિન્દી