શ્રી બારીઆ બિપિનકુમાર રતનસિંહ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

16/02/1978

ખા.દા.તારીખ

:

22/12/2003

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગુજરાતી/તર્કશાસ્ત્ર

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી ગુજરાતી