શ્રી પટેલ અરવિંદકુમાર અમરસિંહ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ.,બી.પી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

01/07/1978

ખા.દા.તારીખ

:

22/12/2003

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

હિન્દી/ગુજરાતી

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-