શ્રીમતિ પટેલ રાધાબેન ઝવેરસિંહ

મદદનીશ શિક્ષકા

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

ટી.ટી.એન.સી. (શિવણ)

જન્મ તારીખ

:

06/07/1981

ખા.દા.તારીખ

:

23/08/2005

જાતિ

:

એસ.ટી.

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ઉદ્યાગ

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

4500 ફિકસ

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-