શ્રી પરમાર બિપિનભાઈ રામાભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

12/07/1986

ખા.દા.તારીખ

:

12/10/2007

જાતિ

:

અન્ય

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

સમાજશાસ્ત્ર

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

4500 ફિકસ

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-