શ્રી રાઠોડ અશ્વિનકુમાર તખતસિંહ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

01/10/1982

ખા.દા.તારીખ

:

05/03/2008

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગુજરાતી

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

4500 ફિકસ

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-