શ્રી વહોનીયા બાબુભાઈ ગમાભાઈ

ઓ.એસ.

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.

જન્મ તારીખ

:

07/04/1960

ખા.દા.તારીખ

:

16/12/1983

જાતિ

:

એસ.ટી.

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગુજરાતી/સ.વિદ્યા

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

વહીવટી-કર્મયોગી તાલીમ