શ્રી પરમાર નરવતસિંહ કાળુભાઈ

સિનિયર કલાર્ક

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.

જન્મ તારીખ

:

06/07/1962

ખા.દા.તારીખ

:

01/12/1992

જાતિ

:

એસ.ટી.

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગુજરીતી/સંસ્કૃત

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

5200-20200

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-