શ્રી પટેલ રામાભાઈ મગનભાઈ

પટાવાળા

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

8 પાસ

ખા.દા.તારીખ

:

08/12/1983

જન્મ તારીખ

:

04/06/1958

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

-

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

4440-7440

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કમયોગી પટાવાળાની તાલીમ