શ્રી લબાના રમેશભાઈ ગણપતસિંહ

પટાવાળા

શાળાનું નામ :- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એસ.એસ.સી.

જન્મ તારીખ

:

30/12/1967

ખા.દા.તારીખ

:

01/06/1989

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

-

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

4440-7440

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

-