શ્રી પટેલ અરવિંદભાઈ ભાઈલાલભઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

31/05/1960

ખા.દા.તારીખ

:

09/01/1985

જાતિ

:

અન્ય

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગણિત/વિજ્ઞાન

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી ગણિત