શ્રી રાઠોડ લક્ષ્મણસિંહ ચંદ્રસિંહ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,સી.પી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

14/08/1959

ખા.દા.તારીખ

:

24/12/1986

જાતિ

:

બક્ષી

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

હિન્દી/શા.કે.

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

શા.કે./ચિત્રકામ