શ્રી નાયક ફારમસિંહ મથુરભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

એમ.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

09/03/1967

ખા.દા.તારીખ

:

07/12/1992

જાતિ

:

એસ.ટી.

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગુજરાતી/સંસ્કૃત

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી ગુજરાતી