શ્રી પટેલ રાજેન્દ્રકુમાર હરીભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

26/06/1969

ખા.દા.તારીખ

:

07/12/1992

જાતિ

:

અન્ય

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગણિત/વિજ્ઞાન

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી વિજ્ઞાન