શ્રી વણકર ડાહયાભાઈ માનાભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

01/06/1958

ખા.દા.તારીખ

:

22/02/1994

જાતિ

:

એસ.સી.

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગુજરાતી/સમાજ

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી સ.વિદ્યા