શ્રી પટેલ રાજેશકુમાર પુનમચંદ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એસ.સી.,બી.પી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

01/06/1970

ખા.દા.તારીખ

:

23/03/1995

જાતિ

:

અન્ય

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

ગણિત/શા.કે.

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી ગણિત