શ્રી પટેલ જયંતિભાઈ ગોકળભાઈ

મદદનીશ શિક્ષક

શાળાનું નામ:- પ્રગતિ હાઈસ્કૂલ વડેલા

શૈક્ષણિક લાયકાત

:

બી.એ.,બી.એડ્.

જન્મ તારીખ

:

07/07/1964

ખા.દા.તારીખ

:

09/11/1992

જાતિ

:

અન્ય

મુખ્ય તથા ગૌણ વિષય

:

સંસ્કૃત/સમાજ

બેઝિક પગાર ધોરણ

:

9300-34800

કર્મયોગી યોજનામાં તાલીમ લીધેલ હોય તો તે

:

કર્મયોગી વી.જી.