શ્રી વાધજીભાઈ અભેસિંહ પરમાર

કલાર્ક

મેં ગ્રામ્ય વિસ્તારની શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હતો. 1983માં એસ.એસ.સી. પાસ કર્યું. 1986માં એચ.એસ.સી. પાસ કર્યું. હાલમાં શ્રી રામકૃપા ઉતર બુનિયાદી આશ્રમશાળા ગરબાડામાં કલાર્ક તરીકેની સેવા અને નિષ્ઠાપૂર્વક કામગીરી કરી રહયો છું.

શૈ.લાયકાત

:

એચ.એસ.સી. પાસ

પોતાની ફરજ શરુ કર્યાની તારીખ

:

05/12/1986

જન્મ તારીખ

:

01/06/1964