શ્રી રમાકાંત બાંકેલાલ યાદવ

કમાઢી

મેં ગ્રામ વિસ્તારની શાળામાં અભ્યાસ કર્યો હતો. 1982માં હું પાંચવી પાસ કર્યું છે. હાલમાં શ્રી રામકૃપા ઉતર બુનિયાદી આશ્રમશાળામાં કમાઢી તરીકેની કામગીરી કરી રહયો છું.

શૈ.લાયકાત

:

ધો. 5 પાસ

પોતાની ફરજ શરુ કર્યાની તારીખ

:

01/01/1997

જન્મ તારીખ

:

05/06/1973